Treść strony

1. Hydroizolacja pozioma przed podciąganiem kapilarnym

W naszych rozwiązaniach stosujemy iniekcję ciśnieniową, która posiada następujące zalety:

  • jest stosowana w murach mokrych,
  • ułatwia kontrolę całego procesu i umożliwia przyspieszenie wysycania muru,
  • w trudno dostępnych miejscach otwory mogą być wykonywane poziomo.

Wykorzystujemy środki iniekcyjne oparte na żywicach poliuretanowych, żelach akrylowych (firm Webac lub MC-Bauchemie), które mają za zadanie całkowicie zamknąć kapilary oraz większe rysy i spękania. Jednocześnie zamknięte zostają miejsca nieszczelności w zewnętrznej warstwie izolacyjnej, które mogą być przyczyną wnikania wilgoci z zewnątrz. W murach o stopniu zawilgocenia mniejszym niż 50% stosujemy środki oparte na bazie krzemianów, które mają za zadanie przewężenie kapilar oraz hydrofobizację.

Hydroizolacja bez konieczności odkopywania fundamentów

Do wykonania hydroizolacji bez odkopywania fundamentów wykorzystujemy żele akrylowe, które podajemy w strukturę muru powodując wysycenie, aż do pełnego uszczelnienia. W procesie uszczelnień bez odkopywania przegrody wykonujemy również wtórną izolację zewnętrzną ścian jak i podłogi poprzez iniekcję żelu akrylowego poza obrys elementu konstrukcyjnego graniczącego z gruntem tzw. iniekcję kurtynową. Tłocząc pod ciśnieniem żel akrylowy wytwarza się na zewnętrznej powierzchni ściany lub podłogi kurtyna żelowa.

Podczas prac hydroizolacyjnych dokumentujemy dane i parametry przegrody i środka iniekcyjnego, które to dane dołączamy do dokumentacji powykonawczej i przekazujemy Inwestorowi.

2. Hydroizolacja pionowa

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne cienko lub grubowarstwowe wykonujemy jako bezszwowe, bezspoinowe z trwale elastycznych materiałów firmy MC- Bauchemie, Botament, Sopro. W przypadku układów remontowych określamy rodzaj starej izolacji i dobieramy odpowiedni system nowej hydroizolacji kompatybilny w całym przekroju konstrukcji. W przypadku braku połączenia w istniejącej izolacji pionowej i poziomej wykonujemy połączenia tych izolacji w celu uzyskania ciągłości zabezpieczenia przeciwwilgociowego.

3. Pomiary

W ramach świadczonych usług hydroizolacyjnych wykonujemy usługę pomiaru wilgotności, mającego na celu potwierdzenie szczelności warstw przegród budowlanych. Metoda pozwala w sposób bezinwazyjny wyśledzić i precyzyjnie zlokalizować przecieki oraz nieszczelności trudne do wykrycia w sposób wizualny. Metoda znajduje zastosowanie zarówno w przypadku elementów nowo wybudowanych, jak również celem zinwentaryzowania stanu obiektów istniejących.

W przypadku dachów, badania wykonujemy miernikiem wilgotności DEC SCANNER TRAMEX. Jest to pomiar bezinwazyjny, który pomaga w diagnozowaniu poprawności wykonania pokrycia dachowego, kontrolowania prac naprawczych. Badanie dokonywane jest na zasadzie pomiaru impedencji do głębokości 15 cm.

W przypadku pomiaru wilgotności ścian badania takie dokonujemy przy pomocy metody nieniszczącej przy pomocy miernika wilgotności CEM DT-128B. DT-128 służy do bezinwazyjnego badania poziomu wilgotności ścian, stropów i podłóg wykonanych z cementu lub gipsu. Poziom wilgotności jest mierzony do głębokości 20-40mm materiału, wykorzystując metodę pomiaru falami radiowymi o wysokiej częstotliwości.

Kolejną metodą pomiaru wilgotności przegród budowlanych jaką wykonujemy jest pomiar inwazyjny metodą karbidową CM. Jest to najbardziej dokładna metoda po pomiarze w wagosuszarce.